نظر‌افکندن به ماجرا‌جویی با رویکرد شناختی

امروز توجه ام به جمله ای از جواهر لعل نهرو یکی از رهبران جنبش استقلال هند جلب شد که برای شما می‌نویسم:
در دنیایی شگفت‌انگیز زندگی می‌کنیم که سرشار از زیبایی، فریبندگی و هیجان است. اگر با چشمانی باز در پی ماجرا‌جویی باشیم، فرصت‌های ماجرا‌جویی در جهان هیچ‌گاه پایان نخواهد یافت.”
چقدر قشنگ و زیبا و درست در مورد ماجرا‌جویی سخن به میان آورده است.

یکی از آثار او کتابی سه جلدی با نام نگاهی به تاریخ جهان است.
اما هدف من از بیان این مطلب چیز دیگری است.
به گمانم اگر با رویکرد شناختی به ماجرا‌جویی ها نظر بیفکنیم و ماجرا‌جویی‌ها را در ذهن و مغز‌مان ریشه‌یابی کنیم به فرا‌شناختی زیبا از خود و جهان پیرامون خود می‌رسیم که لازمه آن خود‌آگاهی و ژرف‌اندیشی عمیق است.
با تکیه بر رویکرد ماجرا‌جویی‌درمانی‌شناختی می توان بر ترس‌ها، اضطراب‌ها، فوبی‌ها غلبه کرد.

حتی به نظر من می توان جهانی دوباره از افکار مثبت و توانمندی‌ها خلق کرد.