روانشناسی
زهرا پورمهدیان

معنای زندگی

زندگی موهبتی است که به ما داده شده تا معنای واقعی آن را درک کنیم.

اگر از من بپرسید که معنای زندگی چیست؟ می‌گویم: معنای زندگی چه کسی یا چه چیزی؟
زیرا که معنا اساسا بیان روابط است .رابطه‌ی من با برادرم عشق خواهری معنا می‌شود، رابطه فهیمه با فرزندش و درآغوش کشیدنش، تربیت او عشق مادری معنا می‌شود. بنابراین معنای زندگی هر کس معنای رابطه او با زندگی‌ست و جلوه‌ای از  نحوه نگرش و عملکرد اوست.

ادامه مطلب »