روانشناسی
زهرا پورمهدیان

ریشه‌های شناختی اهمال‌کاری چیست؟

آیا شما هم دلتان می‌خواهد از شر کارهای نیمه‌تمام خاگلاص شوید؟
اگر به شما بگویم اهمال‌کاری چه دلایلی دارد و آنها را در درون خود جستجو کنید و بنویسید و در جهت رفع آنها بربیایید.
آیا جستجوی درون و خودشناسی در راستای یکی از اهداف ماجراجویی شناختی نیست؟
قطعا هست و این مقاله را دنبال کنید و نکاتش را بنویسید و در خود بکاوید.

ادامه مطلب »